VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 102 | Thi-thiên 103 | Thi-thiên 104 | Châm-ngôn

Thi-thiên 103:12

103 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn