VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 102 | Thi-thiên 103 | Thi-thiên 104 | Châm-ngôn

Thi-thiên 103:13

103 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn