VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 104 | Thi-thiên 105 | Thi-thiên 106 | Châm-ngôn

Thi-thiên 105:17-22

105 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Ngài sai một người đi trước Y-sơ-ra-ên, Là Giô-sép bị bán làm tôi mọi. 18 Người ta cột chân người vào cùm, Làm cho người bị còng xiềng, 19 Cho đến ngày điều người đã nói được ứng nghiệm: Lời của Đức Giê-hô-va rèn thử người. 20 Vua sai tha Giô-sép; Đấng cai trị các dân giải-tha người. 21 Vua lập người làm quản gia, Làm quan cai trị hết thảy tài sản mình, 22 Đặng mặc ý người trói buộc quần thần, Và lấy sự khôn ngoan dạy dỗ các trưởng lão.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn