VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 104 | Thi-thiên 105 | Thi-thiên 106 | Châm-ngôn

Thi-thiên 105:4

105 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài, Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn