VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 106 | Thi-thiên 107 | Thi-thiên 108 | Châm-ngôn

Thi-thiên 107:20

107 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Ngài ra lịnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn