VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 109 | Thi-thiên 110 | Thi-thiên 111 | Châm-ngôn

Thi-thiên 110:1

110 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn