VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 111 | Thi-thiên 112 | Thi-thiên 113 | Châm-ngôn

Thi-thiên 112:1,6-7

112 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Rất ưa thích điều răn Ngài! 6 Người cũng chẳng hề bị lay động; Kỷ niệm người công bình còn đến đời đời. 7 Người không sợ cái tin hung; Lòng người vững bền, tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn