VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Châm-ngôn

Thi-thiên 119:1-8

119 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va, 2 Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài. 3 Họ không làm trái phép công bình, Nhưng đi trong các lối Ngài. 4 Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa, Hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. 5 Ô! chớ chi đường lối tôi được vững chắc, Để tôi giữ các luật lệ Chúa! 6 Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, Thì chẳng bị hổ thẹn. 7 Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa, Thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. 8 Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa; Xin chớ bỏ tôi trọn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn