VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Châm-ngôn

Thi-thiên 119:12-16

119 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài. Xin dạy tôi các luật lệ Ngài. 13 Tôi lấy môi thuật lại Các mạng lịnh miệng Chúa phán ra. 14 Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, Như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm. 15 Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của Chúa. 16 Tôi ưa thích luật lệ Chúa, Sẽ chẳng quên lời của Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn