VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Châm-ngôn

Thi-thiên 119:129-152

119 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

129 Chứng cớ Chúa thật lạ lùng; Cho nên lòng tôi giữ lấy. 130 Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà. 131 Tôi mở miệng ra thở, Vì rất mong ước các điều răn Chúa. 132 Xin Chúa hãy xây lại cùng tôi, và thương xót tôi, Y như thói thường Chúa đối cùng người yêu mến danh Chúa. 133 Xin hãy làm cho bước tôi vững trong lời Chúa; Chớ để sự gian ác gì lấn lướt trên tôi. 134 Xin hãy chuộc tôi khỏi sự hà hiếp của loài người, Thì tôi sẽ giữ theo các giềng mối Chúa. 135 Xin hãy làm cho mặt Chúa soi sáng trên kẻ tôi tớ Chúa, Và dạy tôi các luật lệ Chúa. 136 Những suối lệ chảy từ mắt tôi, Bởi vì người ta không giữ luật pháp của Chúa. 137 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là công bình, Sự đoán xét của Ngài là ngay thẳng. 138 Chúa lấy sự công bình, sự thành tín, Mà truyền ra chứng cớ của Chúa. 139 Sự sốt sắng tiêu hao tôi, Vì kẻ hà hiếp tôi đã quên lời Chúa. 140 Lời Chúa rất là tinh sạch, Nên kẻ tôi tớ Chúa yêu mến lời ấy. 141 Tôi nhỏ hèn, bị khinh dể, Nhưng không quên các giềng mối Chúa. 142 Sự công bình Chúa là sự công bình đời đời, Luật pháp Chúa là chân thật. 143 Sự gian truân và sự sầu khổ áp hãm tôi; Dầu vậy, các điều răn Chúa là điều tôi ưa thích. 144 Chứng cớ Chúa là công bình đời đời. Xin hãy ban cho tôi sự thông hiểu, thì tôi sẽ được sống. 145 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi hết lòng kêu cầu Ngài; xin hãy đáp lại tôi; Tôi sẽ gìn giữ luật lệ Ngài. 146 Tôi đã kêu cầu Chúa; xin hãy cứu tôi, Thì tôi sẽ giữ các chứng cớ Chúa. 147 Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. 148 Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, Đặng suy gẫm lời Chúa. 149 Hỡi Đức Giê-hô-va, theo sự nhân từ Ngài, xin hãy nghe tiếng tôi; Hãy khiến tôi được sống tùy mạng lịnh Ngài. 150 Những kẻ đeo đuổi sự dữ đến gần; Chúng nó cách xa luật pháp của Chúa. 151 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần; Các điều răn Ngài là chân thật. 152 Cứ theo chứng cớ Chúa Tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn