VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Châm-ngôn

Thi-thiên 119:137-144

119 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

137 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là công bình, Sự đoán xét của Ngài là ngay thẳng. 138 Chúa lấy sự công bình, sự thành tín, Mà truyền ra chứng cớ của Chúa. 139 Sự sốt sắng tiêu hao tôi, Vì kẻ hà hiếp tôi đã quên lời Chúa. 140 Lời Chúa rất là tinh sạch, Nên kẻ tôi tớ Chúa yêu mến lời ấy. 141 Tôi nhỏ hèn, bị khinh dể, Nhưng không quên các giềng mối Chúa. 142 Sự công bình Chúa là sự công bình đời đời, Luật pháp Chúa là chân thật. 143 Sự gian truân và sự sầu khổ áp hãm tôi; Dầu vậy, các điều răn Chúa là điều tôi ưa thích. 144 Chứng cớ Chúa là công bình đời đời. Xin hãy ban cho tôi sự thông hiểu, thì tôi sẽ được sống.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn