VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Châm-ngôn

Thi-thiên 119:145-152

119 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

145 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi hết lòng kêu cầu Ngài; xin hãy đáp lại tôi; Tôi sẽ gìn giữ luật lệ Ngài. 146 Tôi đã kêu cầu Chúa; xin hãy cứu tôi, Thì tôi sẽ giữ các chứng cớ Chúa. 147 Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. 148 Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, Đặng suy gẫm lời Chúa. 149 Hỡi Đức Giê-hô-va, theo sự nhân từ Ngài, xin hãy nghe tiếng tôi; Hãy khiến tôi được sống tùy mạng lịnh Ngài. 150 Những kẻ đeo đuổi sự dữ đến gần; Chúng nó cách xa luật pháp của Chúa. 151 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần; Các điều răn Ngài là chân thật. 152 Cứ theo chứng cớ Chúa Tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn