VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Châm-ngôn

Thi-thiên 119:17-24

119 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tớ Chúa, để tôi được sống; Thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. 18 Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. 19 Tôi là người khách lạ trên đất, Xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa. 20 Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước Các mạng lịnh Chúa luôn luôn. 21 Chúa quở trách kẻ kiêu ngạo, Là kẻ đáng rủa sả, hay lầm lạc các điều răn Chúa. 22 Xin lăn khỏi tôi sự sỉ nhục và sự khinh dể; Vì tôi gìn giữ các chứng cớ của Chúa, 23 Vua chúa cũng ngồi nghị luận nghịch tôi; Song tôi tớ Chúa suy gẫm luật lệ Chúa. 24 Các chứng cớ Chúa là sự hỉ lạc tôi, Tức là những mưu sĩ tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn