VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Châm-ngôn

Thi-thiên 119:89

119 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

89 Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời:

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn