VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 144 | Thi-thiên 145 | Thi-thiên 146 | Châm-ngôn

Thi-thiên 145:18

145 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn