VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 144 | Thi-thiên 145 | Thi-thiên 146 | Châm-ngôn

Thi-thiên 145:19

145 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn