VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 145 | Thi-thiên 146 | Thi-thiên 147 | Châm-ngôn

Thi-thiên 146:2

146 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn