VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 146 | Thi-thiên 147 | Thi-thiên 148 | Châm-ngôn

Thi-thiên 147:1-6

147 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va,! vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi. 2 Đức Giê-hô-va xây cất Giê-ru-sa-lem; Ngài hiệp lại những kẻ bị tản lạc của Y-sơ-ra-ên, 3 Chữa lành người có lòng đau thương, Và bó vít của họ. 4 Ngài đếm số các vì sao, Gọi từng tên hết thảy các vì ấy. 5 Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. 6 Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường, Đánh đổ kẻ ác xuống đất.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn