VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 146 | Thi-thiên 147 | Thi-thiên 148 | Châm-ngôn

Thi-thiên 147:14

147 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Ngài giáng bình an trong bờ cõi ngươi, Làm cho ngươi được đầy dẫy lúa miến tốt nhất.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn