VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 18 | Thi-thiên 19 | Thi-thiên 20 | Châm-ngôn

Thi-thiên 19:8

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn