VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 18 | Thi-thiên 19 | Thi-thiên 20 | Châm-ngôn

Thi-thiên 19:9

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn