VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 24 | Thi-thiên 25 | Thi-thiên 26 | Châm-ngôn

Thi-thiên 25:1-3

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. 2 Đức Chúa Trời tôi ôi! tôi để lòng tin cậy nơi Ngài; nguyện tôi chớ bị hổ thẹn, Chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. 3 Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn; Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn