VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 24 | Thi-thiên 25 | Thi-thiên 26 | Châm-ngôn

Thi-thiên 25:12-14

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. 13 Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an. Và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp. 14 Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn