VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 24 | Thi-thiên 25 | Thi-thiên 26 | Châm-ngôn

Thi-thiên 25:14

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn