VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 26 | Thi-thiên 27 | Thi-thiên 28 | Châm-ngôn

Thi-thiên 27:14

27 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn