VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 26 | Thi-thiên 27 | Thi-thiên 28 | Châm-ngôn

Thi-thiên 27:7

27 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe; tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài: hãy thương xót tôi, và nhậm lời tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn