VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 27 | Thi-thiên 28 | Thi-thiên 29 | Châm-ngôn

Thi-thiên 28:7

28 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi; Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp; Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ, Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn