VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 39 | Thi-thiên 40 | Thi-thiên 41 | Châm-ngôn

Thi-thiên 40:5

40 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm, Và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi, thật là nhiều, Không thể sắp đặt trước mặt Chúa; Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra, và nói đến, Thật lấy làm nhiều quá không đếm được.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn