VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 3 | Thi-thiên 4 | Thi-thiên 5 | Châm-ngôn

Thi-thiên 4:1-4

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, Khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi bị gian truân Ngài để tôi trong nơi rộng rãi; Xin hãy thương xót tôi, và nghe lời cầu nguyện tôi. 2 Hỡi các con loài người, sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? Các ngươi sẽ ưa mến điều hư không, Và tìm sự dối trá cho đến bao giờ? 3 Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức. Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta. 4 Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội; Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng, và làm thinh.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn