VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 3 | Thi-thiên 4 | Thi-thiên 5 | Châm-ngôn

Thi-thiên 4:2-5

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Hỡi các con loài người, sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? Các ngươi sẽ ưa mến điều hư không, Và tìm sự dối trá cho đến bao giờ? 3 Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức. Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta. 4 Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội; Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng, và làm thinh. 5 Hãy dâng sự công bình làm của lễ Và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn