VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 3 | Thi-thiên 4 | Thi-thiên 5 | Châm-ngôn

Thi-thiên 4:6

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Nhiều người nói: Ai sẽ cho chúng ta thấy phước? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn