VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 3 | Thi-thiên 4 | Thi-thiên 5 | Châm-ngôn

Thi-thiên 4:8

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn