VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 5 | Thi-thiên 6 | Thi-thiên 7 | Châm-ngôn

Thi-thiên 6:9

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta. Ngài nhậm lời cầu nguyện ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn