VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 74 | Thi-thiên 75 | Thi-thiên 76 | Châm-ngôn

Thi-thiên 75:1

75 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa; Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần: Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn