VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 76 | Thi-thiên 77 | Thi-thiên 78 | Châm-ngôn

Thi-thiên 77:13

77 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Hỡi Đức Chúa Trời, chuyển động Chúa ở trong nơi thánh Có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn