VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 6 | Thi-thiên 7 | Thi-thiên 8 | Châm-ngôn

Thi-thiên 7:10

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Đức Chúa Trời là cái khiên tôi, Ngài là Đấng cứu rỗi những kẻ có lòng ngay thẳng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn