VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 6 | Thi-thiên 7 | Thi-thiên 8 | Châm-ngôn

Thi-thiên 7:11-17

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Đức Chúa Trời là quan án công bình, Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác. 12 Nếu kẻ ác không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm: Ngài đã giương cung mà chực cho sẵn, 13 Cũng đã vì nó sắm sửa khí giới làm chết, Và làm những tên Ngài phừng lửa. 14 Kìa, kẻ dữ đang đẻ gian ác; Thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa, và sanh điều dối trá. 15 Nó đào một hố sâu, Nhưng lại té vào hố nó đã đào. 16 Sự khuấy khỏa nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó. Và sự hung hăng nó giáng trên trán nó. 17 Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài, Và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là Đấng Chí cao.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website