VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 88 | Thi-thiên 89 | Thi-thiên 90 | Châm-ngôn

Thi-thiên 89:15

89 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng! Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn