VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 88 | Thi-thiên 89 | Thi-thiên 90 | Châm-ngôn

Thi-thiên 89:17

89 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Vì Chúa là sự vinh hiển về sức lực của họ; Nhờ ơn Chúa, sừng chúng tôi sẽ được ngước cao lên.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn