VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 93 | Thi-thiên 94 | Thi-thiên 95 | Châm-ngôn

Thi-thiên 94:19

94 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi, Thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn