VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 8 | Thi-thiên 9 | Thi-thiên 10 | Châm-ngôn

Thi-thiên 9:1

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn