VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 8 | Thi-thiên 9 | Thi-thiên 10 | Châm-ngôn

Thi-thiên 9:10

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn