VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 9 | Châm-ngôn 10 | Châm-ngôn 11 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 10:11

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Miệng người công bình là một nguồn sự sống; Nhưng miệng kẻ hung ác giấu sự cường bạo.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn