VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 9 | Châm-ngôn 10 | Châm-ngôn 11 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 10:14

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Người khôn ngoan dành để sự tri thức; Nhưng tại cớ miệng kẻ ngu muội sự bại hoại hòng đến.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn