VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 9 | Châm-ngôn 10 | Châm-ngôn 11 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 10:6-11

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Có phước lành giáng trên đầu kẻ công bình; Nhưng miệng kẻ ác giấu sự cường bạo. 7 Kỷ niệm người công bình được khen ngợi; Song tên kẻ gian ác rục đi. 8 Người có lòng khôn ngoan, nhận tiếp những điều răn; Nhưng kẻ có miệng ngu muội phải bị sa ngã. 9 Người nào theo sự ngay thẳng đi vững chắc; Còn kẻ làm cong vẹo đường lối mình bị chúng biết. 10 Kẻ nào nheo mắt làm cho ưu sầu; Còn ai có miệng ngu muội bị sa ngã. 11 Miệng người công bình là một nguồn sự sống; Nhưng miệng kẻ hung ác giấu sự cường bạo.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn