VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 10 | Châm-ngôn 11 | Châm-ngôn 12 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 11:14

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Dân sự sa ngã tại không chánh trị; Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn