VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 10 | Châm-ngôn 11 | Châm-ngôn 12 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 11:25

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn