VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 10 | Châm-ngôn 11 | Châm-ngôn 12 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 11:6

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Sự công bình của người ngay thẳng sẽ giải cứu họ; Song kẻ bất trung bị mắc trong sự gian ác của mình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn