VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 10 | Châm-ngôn 11 | Châm-ngôn 12 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 11:6-8

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Sự công bình của người ngay thẳng sẽ giải cứu họ; Song kẻ bất trung bị mắc trong sự gian ác của mình. 7 Khi kẻ ác chết, sự trông mong nó mất; Và sự trông đợi của kẻ cường bạo bị diệt. 8 Người công bình được cứu khỏi hoạn nạn; Rồi kẻ hung ác sa vào đó thế cho người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn