VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 11 | Châm-ngôn 12 | Châm-ngôn 13 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 12:1-3

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ai ưa điều sửa phạt ưa sự tri thức; Nhưng kẻ ghét sự quở trách là ngây dại. 2 Người lành được ơn của Đức Giê-hô-va; Nhưng Đức Chúa Trời định tội cho người toan mưu ác. 3 Loài người chẳng phải vì hung ác mà được lập vững bền; Song rễ người công bình chẳng bị lay động.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn